Styrelsen

Ordförande Ulla Troeng 072-571 22 66 ullatroeng@gmail.com
Vice ordförande Eivor Johansson 070-681 91 95 ejohansson88@gmail.com
Sekreterare Margaretha Fahlqvist 073-368 33 21 margarethafahlqvist1@gmail.com
Kassör Christina Dahlskog 070-440 34 24 kidahl54@gmail.com
Ledamöter Maj Källman 070-948 77 11 maj.kallman@telia.com
  Jaya Roos 070-970 15 80 jayaroos@hotmail.com
  Liselott Hestréus 073-339 06 86 liselott.hestreus@telia.com
Valberedning Lena Crafoord 070-485 06 10 l.crafoord@gmail. com
  Birgitta Kälveby 073-947 16 47 kalveby.bk@telia.com

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.Stadgar för Mariefreds Trädgårdsförening
 
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Mariefreds Trädgårdsförening med säte i Mariefred, Strängnäs kommun.
 
§2 Målsättning
Mariefreds Trädgårdsförening är en religiös och partipolitisk obunden ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för alla former av trädgårdsskötsel vid det egna hemmet. Föreningen vill bl a
 • Ordna kurser, föredrag och diskussioner kring trädgårdsskötsel och anläggning av trädgårdar.
 • Arrangera studieresor till intressanta platser, visningsträdgårdar, handelsträdgårdar etc.
 • Anordna bytesträffar där medlemmar kan byta plantor, frön eller lökar med varandra. Allmänheten bjuds in vid speciella utåtriktade arrrangemang.
 •  
  §3 Medlemskap
  Medlemskap i Mariefreds Trädgårdsförening är öppet för varje enskild person som vill stödja föreningens arbete.
  Varje medlem ägen en rösträtt.
  Föreningen för register över medlemmarna samt utfärdar medlemskort med giltighet under ett kalenderår.
   
  §4 Medlemsavgift
  Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte. Hedersmedlem blir den som varit med i styrelsen
  i 10 år.
   
  §5 Ordinarie årsmöte
  Ordinarie årsmöte hålls senast 31 mars. Kallelse skall sändas ut senast två veckor före årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet för att i god tid kunna behandlas och utsändas till medlemmarna.
  Vid årsmöte skall behandlas:
  1. Årsmötets behöriga utlysande
  2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse
  5. Ekonomisk rapport för det senaste räkenskapsåret
  6. Revisorernas berättelse för det senaste räkenskapsåret
  7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
  8. Val av styrelse:
  a) vartannat år väljs ordförande och tre ledamöter
  b) mellanåret väljs övriga ledamöter
  9. Val av revisor och revisorsersättare för en tid av ett år
  10. Val av valberedning för en tid av ett år
  11. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
  12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
   
  §6 Extra årsmöte
  Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst en tiondel av föreningens medlemmar begär detta.
   
  §7 Styrelsen
  Styrelsen består av ordförande samt minst fem och högst sju ledamöter. Mandatperioden är två år. Ordförande väljs av årsmötet och övriga poster fördelas inom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande.
   
  §8 Styrelsens arvode
  Årsmötet beslutar om arvode till styrelsen.
   
  §9 Revision och räkenskapsår
  Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
   
  §10 Ändring av stadgarna
  För ändring av stadgarna fattas, med minst 2/3 majoritet, likalydande beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.
   
  §11 Föreningens upplösande
  För att upplösa föreningen krävs minst 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Upplöses föreningen skall dess handlingar och ekonomiska tillgångar disponeras på så sätt som årsmötet beslutar.